Privacy

—English version below—

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring verschaft u informatie over de doeleinden waarvoor RoboAcademy persoonsgegevens verwerkt en over het uitoefenen van uw privacyrechten.

Privacyverklaring RoboAcademy
RoboAcademy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens die we verwerken
RoboAcademy verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u onze diensten gebruikt en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

 • Voor-en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoon nummer
 • E-mailadres

Voor welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken
RoboAcademy verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
Het verzenden van mailings voor onderzoeksdoeleinden of om u te informeren over interessant nieuws
Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren

RoboAcademy verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming: de persoon in kwestie heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokken persoon partij is, of om maatregelen te nemen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren
RoboAcademy slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld te bereiken.

Delen van persoonlijke gegevens met derden
RoboAcademy deelt alleen aan derden in de volgende gevallen:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Om de diensten van de betrokken partijen in ons consortium met RoboValley, RoboHouse, SAM | XL en TU Delft te verbeteren.

Cookies of soortgelijke technieken die we gebruiken
RoboAcademy maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën.

Bekijk, wijzig of verwijder gegevens
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door RoboAcademy en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke gegevens die we over u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek om toegang, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar info@roboacademy.nl. Om ervoor te zorgen dat de aanvraag voor inspectie door u is ingediend, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij de aanvraag te sturen. Maak de foto van je paspoort, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) op dit exemplaar zwart. Dit is om uw privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken reageren op uw verzoek. RoboAcademy wijst er ook op dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dit doen via deze link.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen
RoboAcademy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed worden beschermd of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, stuur dan een e-mail naar info@roboacademy.nl.

Privacy policy

This Privacy Statement provides you with information about the purposes for which RoboAcademy processes personal data and about exercising your privacy rights.

Privacy Statement RoboAcademy
RoboAcademy is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Personal data we process
RoboAcademy processes your personal data because you use our services and / or because you provide these to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:

 • First and last name
 • Address details
 • Telephone number
 • Email address

For what purpose and on what basis we process personal data
RoboAcademy processes your personal data for the following purposes:
Sending mailings for research purposes or to inform you about interesting news
To be able to call or email you if this is necessary to be able to perform our services

RoboAcademy processes your personal data based on the following basis:

 • Permission: The person concerned has given permission for the processing of his personal data for one or more specific purposes.
 • Agreement: The processing is necessary for the implementation of an agreement to which the person concerned is party, or to take measures at the request of the person concerned prior to the conclusion of an agreement.

How long we keep personal data
RoboAcademy does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data are collected.

Sharing of personal data with third parties
RoboAcademy only provides to third parties in the following cases:

 • It is necessary for the implementation of our agreement with you.
 • To comply with a legal obligation.
 • To improve the services of the parties involved in our consortium with RoboValley, RoboHouse, SAM | XL and TU Delft.

Cookies, or similar techniques, that we use
RoboAcademy does not use cookies or similar technologies.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent for data processing or to object to the processing of your personal data by RoboAcademy and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organisation mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info@roboacademy.nl. To ensure that the request for inspection has been made by you, we request that you send a copy of your proof of identity with the request. Please blacken your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) on this copy. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks. RoboAcademy would also like to point out that you have the possibility to file a complaint with the national data protection authority, the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens). You can do so via this link.

How we protect personal data
RoboAcademy takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and prevent unauthorised changes. If you have the impression that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please send an email to info@roboacademy.nl.

Scroll to top